Riders

Johanna Jacobi

T1 - Tölt

MarkHorseEvent
4.93Randalín
[DE2010244196]
DE: HIM Ellenbach 2019 (WR)
08 Sep 2019

T3 - Tölt

MarkHorseEvent
5.50Randalín
[DE2010244196]
DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR)
19 Jun 2022
4.93Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR)
12 Jun 2022
5.17Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof Mai 2022 (WR)
01 May 2022
5.50Randalín
[DE2010244196]
DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR)
27 Mar 2022
5.10Randalín
[DE2010244196]
DE: DJIM 2021 (WR)
22 Aug 2021
5.10Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR)
15 Aug 2021
5.03Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR)
18 Aug 2019
4.93Randalín
[DE2010244196]
DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR)
23 Jun 2019
4.63Randalín
[DE2010244196]
DE: Kronshof Special 2019 (WR)
10 Jun 2019
5.37Randalín
[DE2010244196]
DE: Hengste Nord 2019 (WR)
28 Apr 2019
4.83Randalín
[DE2010244196]
DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019
24 Mar 2019
4.43Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof 2018
19 Aug 2018

T4 - Tölt

V1 - Four Gait

MarkHorseEvent
4.67Randalín
[DE2010244196]
DE: HIM Ellenbach 2019 (WR)
08 Sep 2019

V2 - Four Gait

MarkHorseEvent
5.17Randalín
[DE2010244196]
DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR)
19 Jun 2022
4.23Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR)
12 Jun 2022
5.17Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof Mai 2022 (WR)
01 May 2022
5.30Randalín
[DE2010244196]
DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR)
27 Mar 2022
4.67Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR)
15 Aug 2021
5.47Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR)
18 Aug 2019
5.57Randalín
[DE2010244196]
DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR)
23 Jun 2019
5.13Randalín
[DE2010244196]
DE: Hengste Nord 2019 (WR)
28 Apr 2019
5.13Randalín
[DE2010244196]
DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019
24 Mar 2019
5.23Randalín
[DE2010244196]
DE: OSI Trappistenhof 2018
19 Aug 2018
5.33Randalín
[DE2010244196]
DE: Kronshof Special 2018 (WR)
21 May 2018
5.00Randalín
[DE2010244196]
DE: HIM Ellenbach 2017
03 Sep 2017

F2 - Five Gait

PP1 - Pace Test

P2 - SpeedPass 100m

RankingTestScorePosition
Ranking 2022T3 - Tölt5.500216
Ranking 2022T4 - Tölt5.750114